วันที่บันทึก 10 ก.พ. 2564 13:50:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 10 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.008/ว 363
เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน การดำเนินงานของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและงานสุขภาพภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U