วันที่บันทึก 10 ก.พ. 2564 14:01:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 10 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.002/ว769
เรื่อง ขอส่งเเผนรับรองการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษฯ
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U