วันที่บันทึก 10 ก.พ. 2564 14:19:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 10 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.006/ว 373
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอความอนุเคราะห์นำเข้าข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U