วันที่บันทึก 10 ก.พ. 2564 14:20:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 10 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.006/ว 374
เรื่อง แจ้งพื้นที่ดำเนินงานโครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย RAI3E ปีที่ 1 (สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U