วันที่บันทึก 10 ก.พ. 2564 14:27:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 10 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.010/ว 375
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร R๒R Facititator (ครั้งที่ 1) (ผอ.รพ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U