วันที่บันทึก 10 ก.พ. 2564 14:46:00
 
จาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 10 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
ที่มส.๐๐๓๒.๐๐๓/ ว ๓๗๐ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมฟื้นฟูศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุรุ่นที่๔ (Care Manager) (สสอ.แม่ลาน้อยและปางมะผ้า)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U