วันที่บันทึก 11 ก.พ. 2564 10:06:00
 
จาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 11 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.003/468 , 464 , 467
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอความอนุเคราะห์พิธีกร ,ขอเชิญร่วมพิธีเปิดตัว (Kick off) , ขอเชิญ อสม. เข้าร่วมร่วมพิธีเปิดตัว (Kick off) (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U