วันที่บันทึก 11 ก.พ. 2564 10:50:00
 
จาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 11 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
ที่มส.๐๐๓๒.๐๐๓/ ว ๓๘๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔
เรื่อง ชี้แจงแนวทางและมาตรการในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สุงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019(รพ.และสสอ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U