วันที่บันทึก 11 ก.พ. 2564 13:21:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 11 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.010/473
เรื่อง [ด่วนที่สุด] การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 (สสอ.แม่ลาน้อย)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U