วันที่บันทึก 11 ก.พ. 2564 14:52:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 11 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.012/ว 386
เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ (ผอ.รพ.ปาย/สสอ.ปาย)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U