วันที่บันทึก 11 ก.พ. 2564 15:00:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 11 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.010/ว 0386 , ว 0202
เรื่อง โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สสอ.แม่สะเรียง,แม่ลาน้อย,ขุนยวม/ผอ.รพ.สบเมย,ขุนยวม,ปาย)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U