วันที่บันทึก 11 ก.พ. 2564 15:06:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 11 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.006/ว 387
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์และสาธารรสุขตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการรับวัคซีนโควิด - 19 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U