วันที่บันทึก 11 ก.พ. 2564 15:18:00
 
จาก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 11 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส 0032.004/ว 384
เรื่อง ขอสำรวจการใช้ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากาก
ข้อความรายละเอียด สสจ.มส.ขอสำหรวจการใช้ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากาก รายละเอียดตามไฟลฺ์ที่แนบมาพร้อมนี้
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U