วันที่บันทึก 15 ก.พ. 2564 13:39:00
 
จาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 15 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.003/ว389,มส..03.003/492
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดแนวทางการใช้งานโปรแกรม Save Mom Operation(รพ.ศว./รพ.แม่สะเรียง/สสอ.เมือง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U