วันที่บันทึก 15 ก.พ. 2564 13:57:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 15 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032/ว 393
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.แม่สะเรียง/สสอ.แม่ลาน้อย)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U