วันที่บันทึก 15 ก.พ. 2564 13:59:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 15 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.006/495
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมแผนการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ปี 2564 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U