วันที่บันทึก 15 ก.พ. 2564 14:00:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 15 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.010/ว 392
เรื่อง เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U