วันที่บันทึก 15 ก.พ. 2564 15:34:00
 
จาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 15 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.003/ว398, มส.0032.003/ว399
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำกลุ่มกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการ(Triple-P) (รพ.มร./รพ.ปมผ./รพ.สบเมย/สสอ.มร./สสอ.ปมผ./สสอ.สบเมย)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U