วันที่บันทึก 15 ก.พ. 2564 15:44:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 15 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.002/ว 401
เรื่อง การประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรคโควิด 19 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U