วันที่บันทึก 15 ก.พ. 2564 16:27:00
 
จาก กลุ่มงานนิติการ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 15 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส 0032.009/ว 408
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอให้ชะลอการจัดการเรี่ยไร หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (เรียน ผอ.รพช/สสอ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U