วันที่บันทึก 15 ก.พ. 2564 16:32:00
 
จาก กลุ่มงานนิติการ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 15 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส 0032.009/ว 409
เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำความผิดวินัยฯ (เรียน ผอ.รพช./สสอ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U