วันที่บันทึก 16 ก.พ. 2564 10:53:00
 
จาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 16 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
ที่มส.๐๐๓๒.๐๐๓/ ว ๔๑๑ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ(รพ.และสสอ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U