วันที่บันทึก 16 ก.พ. 2564 15:43:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 16 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.012/ว 416
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมประเมินรับรองคุณภาพการดำเนินการป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรูปแบบออนไลน์ (ผอ.รพ.ปาย/สสอ.ปาย)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U