วันที่บันทึก 17 ก.พ. 2564 09:15:00
 
จาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 10 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส.0032.001/536
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ยืมรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U