วันที่บันทึก 17 ก.พ. 2564 13:33:00
 
จาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 17 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส.0032.001/ว.418
เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นคำขออนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U