วันที่บันทึก 17 ก.พ. 2564 15:53:00
 
จาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 17 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
ที่มส.๐๐๓๒.๐๐๓/ ว ๔๒๔ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เรื่อง [ด่วนที่สุด] การดำเนินงานประเด็นมุ่งเน้นเขตสุขภาพที่ 1 เรื่องพลัดตกหกล้ม (รพ.และสสอ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U