วันที่บันทึก 17 ก.พ. 2564 16:20:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 17 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032/0659
เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 9/2564 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U