วันที่บันทึก 17 ก.พ. 2564 16:45:00
 
จาก กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 17 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
ที่ มส 0032.005/ว.428 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง [ด่วน] แจ้งตรวจสอบข้อมูลการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบ 2563
ข้อความรายละเอียด -
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U