วันที่บันทึก 18 ก.พ. 2564 09:02:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 18 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032/ว 429
เรื่อง ขอส่งประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผอ.รพ.แม่สะเรียง,ปางมะผ้า,ปาย,สบเมย,แม่ลาน้อย)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U