วันที่บันทึก 18 ก.พ. 2564 11:33:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 18 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.008/ว 430
เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบาย " คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน " (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U