วันที่บันทึก 19 ก.พ. 2564 09:06:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 18 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.010/ว431
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (สสอ.เมือง/สสอ.ขุนยวม)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U