วันที่บันทึก 19 ก.พ. 2564 09:28:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 19 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.012/ว 434
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ เรื่องขยายเวลาดำเนินการฝึกอบรมขององค์กรฝึกอบรม (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,แม่สะเรียง,ปาย)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U