วันที่บันทึก 19 ก.พ. 2564 09:45:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 19 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส 0032.010/ว 435
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U