วันที่บันทึก 19 ก.พ. 2564 10:57:00
 
จาก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 19 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.004/ว.442
เรื่อง ส่งสื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน"ลูกเต๋าแสนกล"สำหรับรร.อย.น้อย(ผอ.รพ.ศวและผอ.รพช.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด ส่งสื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน"ลูกเต๋าแสนกล"สำหรับรร.อย.น้อย(ผอ.รพ.ศวและผอ.รพช.ทุกแห่ง)
รพ.ศรีสังวาลย์ 50 ชุด
รพ.แม่ลาน้อย 50 ชุด
รพ.แม่สะเรียง 45 ชุด
รพ.สบเมย 35 ชุด
รพ.ปาย 30 ชุด
รพ.ขุนยวม 25 ชุด
รพ.ขุนยวม 25 ชุด
รพ.ปางมะผ้า 20 ชุด
ขอให้ติดต่อรับสื่อดังกล่าวที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ.แม่ฮ่องสอน


 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U