วันที่บันทึก 19 ก.พ. 2564 15:23:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 19 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.012/ว 443
เรื่อง การจัดสรรแบบบันทึกการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U