วันที่บันทึก 22 ก.พ. 2564 08:56:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 19 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.010/ว446
เรื่อง แจ้งรายชื่อและกำหนดการรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โควตาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2563 (รพ./สสอ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U