วันที่บันทึก 22 ก.พ. 2564 09:31:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 22 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.012/ว 448
เรื่อง ขอส่งสรุปผลการดำเนินงานโครงการการขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอร์ ปี 2563 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U