วันที่บันทึก 22 ก.พ. 2564 09:34:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 22 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.006/567
เรื่อง ติดตามดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์)
ข้อความรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย ติดต่อเบอร์ 053-611281 ต่อ 129
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U