วันที่บันทึก 22 ก.พ. 2564 16:11:00
 
จาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 22 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส.0032.001/ว452
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 (ผอ.รพ./สสอ.ทุกเเห่ง)
ข้อความรายละเอียด (Local Performance Assessment Annual report 2020)
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U