วันที่บันทึก 23 ก.พ. 2564 09:00:00
 
จาก กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 22 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส 0032.005/578
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอแจ้งเลื่อนการติดตามและสอบทานระบบการบริหารการเงินการคลังของโรงพยาบาล(รพ.แม่สะเรียง)
ข้อความรายละเอียด เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U