วันที่บันทึก 23 ก.พ. 2564 09:11:00
 
จาก กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 22 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส 0032.005/ว 454
เรื่อง [ด่วนที่สุด] แจ้งเลื่อนการติดตามและสอบทานระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการปีงบประมาณ 2564 (รพ.ปาย/รพ.ปางมะผ้า)
ข้อความรายละเอียด เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางมะผ้า
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U