วันที่บันทึก 23 ก.พ. 2564 13:34:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 23 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.006/ว 461
เรื่อง ขอความร่วมมือบุคลากรเข้าศึกษาและทดสอบความรู้ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U