วันที่บันทึก 23 ก.พ. 2564 13:35:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 23 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.010/ว 460
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U