วันที่บันทึก 23 ก.พ. 2564 13:36:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 23 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.010/ว 459
เรื่อง มอบโควตาพิเศษให้แก่บุคลากรที่ประสงค์เข้าศึกษาหลักสูตรช่างกายอุปกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U