วันที่บันทึก 24 ก.พ. 2564 10:00:00
 
จาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 24 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
ที่มส.๐๐๓๒.๐๐๓/ ๕๙๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม(รพ.ศรัีสังวาลย์)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U