วันที่บันทึก 24 ก.พ. 2564 10:46:00
 
จาก กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 24 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส 0032.005/ว 467
เรื่อง ติดตามการขึ้นทะเบียนและส่งเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวฯ เข้ากองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว(กองทุนกลาง)
ข้อความรายละเอียด เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U