วันที่บันทึก 24 ก.พ. 2564 11:19:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 24 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.012/ว 468
เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลและการติดตามต่อเนื่องผู้ต้องขังจิตเวชในทัณสถาน (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,แม่สะเรียง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U