วันที่บันทึก 24 ก.พ. 2564 12:06:00
 
จาก กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 24 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส 0032.005/ว466
เรื่อง เตรียมความพร้อมการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ของผู้ที่ไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลใดๆ ปีงบประมาณ 2564
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U