วันที่บันทึก 24 ก.พ. 2564 15:50:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 24 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.012/ว 477, 476
เรื่อง ขอเชิญประชุม (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด 053-611281 ต่อ 113
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U