วันที่บันทึก 24 ก.พ. 2564 15:51:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 24 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.012/ว 478
เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม (ผอ.รพ.ชุมชนทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U